KARPOL SP. Z O.O.
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU SUROWCÓW, PRODUKTÓW I MASZYN Z DNIA 28.08.2013

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE
§ 1 Zakres zastosowania
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (dalej „OWZ”) maja pierwszenstwo przed wszystkimi warunkami sprzedazy lub dostaw, stosowanymi przez Dostawce. Warunki stosowane przez Dostawce nie obowiazuja KARPOL takze, gdy KARPOL nie zlozy wyraznego oswiadczenia o braku woli zwiazania sie tymi warunkami. Wszelkie odstepstwa od OWZ wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez osoby upowaznione do reprezentowania KARPOL.
2. OWZ maja zastosowanie do dostaw i swiadczen Dostawcy wykonywanych w oparciu o, m.in.:
a) jednorazowe zamówienie lub zlecenie,
b) porozumienia ramowe, dlugoterminowe umowy dostawy/zlecenia,
c) oferty Dostawcy.

§ 2 Definicje
W rozumieniu OWZ:
a) Dostawca jest kazdy podmiot, który zobowiazuje sie wzgledem KARPOL dostarczyc surowce do produkcji, towary, srodki produkcji, maszyny, czesci zamienne do nich, produkty gotowe, itp.;
b) Surowce oznaczaja materialy wykorzystywane przez KARPOL do produkcji wlasnych wyrobów;
c) Produkty Gotowe oznaczaja wszelkie wyroby znajdujace sie w ofercie sprzedazowej KARPOL, nabywane od Dostawców;
d) Maszyny oznaczaja wszelkie urzadzenia i instalacje, niezbedne do produkcji przez KARPOL wlasnych wyrobów;
e) Towarem jest kazdy przedmiot, dostarczany przez Dostawce, w szczególnosci: Surowce, Produkty Gotowe, Maszyny;
f) Oferta jest pisemna propozycja Dostawcy dostawy na rzecz KARPOL okreslajaca warunki dostawy (termin oraz miejsce); cene i sposób zaplaty;
g) Zamówieniem jest pisemna propozycja zakupu przez KARPOL Towarów, okreslajaca warunki dostawy (termin oraz miejsce)
h) Umowa Dostawy oznacza umowe zawarta w wyniku przyjecia Oferty lub potwierdzenia Zamówienia.

§ 3 Oferta, Zamówienia
1. Oferty Dostawcy wiaza przez okres 30 dni. Zlozenie Oferty jest jednoznaczne ze zlozeniem oswiadczen, o którym mowa w §3.6. OWZ. KARPOL przyjmuje Oferte poprzez jej akceptacje. Dopuszczalne jest czesciowe przyjecie Oferty poprzez zlozenia zamówienia tylko na niektóre Towary oferowane przez Dostawce w Ofercie. Przyjecie Oferty jest równoznaczne z odmowa stosowania warunków dostawy/sprzedazy Dostawcy.
2. Zamówienia skladane przez KARPOL i nie stanowiace przyjecia Oferty Dostawcy, wymagaja pisemnego (takze Fax lub E-Mail) potwierdzenia przez Dostawce w terminie 3 dni roboczych, o ile nie wskazano w Zamówieniu innego terminu. Po uplywie tego terminu Zamówienie przestaje wiazac.
3. Zamówienia KARPOL moga byc przyjete wylaczenie bez zastrzezen, zmian lub uzupelnien, w szczególnosci niedopuszczalne jest zastrzezenie obowiazywania warunków dostawy/sprzedazy Dostawcy. Art. 681 §1 k.c. nie stosuje sie. Wszelkie zmiany, zastrzezenia lub uzupelniania Zamówienia w potwierdzeniu zamówienia poczytuje sie za nowa Oferte Dostawcy, wymagajaca pisemnego (takze Fax lub E-Mail) potwierdzenia KARPOL. Brak potwierdzenia nowej Oferty oznacza jej odrzucenie.
4. Przyjecie przez KARPOL Oferty Dostawcy lub potwierdzenie przez Dostawce Zamówienia KARPOL jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Dostawy.
5. Jezeli z jakichs powodów Dostawca nie potwierdzi pisemnie Zamówienia i przystapi do jego wykonania, uznaje sie, ze dostawa nastepuje na warunkach wskazanych w Zamówieniu oraz OWZ (bezwarunkowe przyjecie Zamówienia i OWZ).
6. Potwierdzenie Zamówienia przez Dostawce lub zlozenie Oferty przez Dostawce jest jednoznaczne ze zlozeniem przez Dostawce oswiadczenia, ze:
a) akceptuje niniejsze OWZ, dokona dostawy w oparciu o OWZ i nie uwaza wskazanych w nich kar umownych za razaco wygórowane;
b) Towary spelniaja wszelkie znane mu lub przekazane przez KARPOL wymagania oraz wszelkie normy wynikajace ze standardów oraz z przepisów prawa obowiazujacych w Polsce;
c) gwarantuje, ze wszystkie podane w opisach produktów dane odnosza sie do dostarczanych przez Dostawce Towarów.

§ 4 Platnosci
1. Cena płatna jest na podstawie zaakceptowanej przez KARPOL, prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie wskazanym na fakturze, nie krótszym jednak niż 30 dni od dnia otrzymania faktury.
2. Termin płatności za zakupiony Towar liczony jest od daty wydania KARPOL Towaru nie wcześniej jednak niż od dnia wpływu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
3. Płatności następują przelewem na rachunek bankowy podany w treści faktury VAT.
4. W przypadku dokonania przez KARPOL pełnej płatności przed upływem 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT należność brutto pomniejszana jest o skonto w wysokości 3%.
5. W przypadku opóźnienia z dostawa lub wad dostarczonych Towarów KARPOL jest uprawniona do proporcjonalnego wstrzymania płatności do czasu dokonania dostawy zgodnej z Umowa Dostawy.
6. Dostawca nie jest uprawniony bez wcześniejszej pisemnej zgody KARPOL, do przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec KARPOL.
7. Jeżeli nie określono inaczej, cena obejmuje całkowicie spakowana dostawę do miejsca określonego w Zamówieniu lub Ofercie oraz wszelkie podatki i inne opłaty związane z dostarczanymi Towarami.
8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego KARPOL.
9. W przypadku przelewów międzynarodowych, KARPOL ponosi koszty operacyjne własnego banku, natomiast Dostawca ponosi koszty operacyjne własnego banku („Share”).
10. Dopuszczalna jest zaplata przez potracenie.

§ 5 Terminy dostawy, Opóznienie
1. Dostawca zobowiazany jest dostarczyc Towary do KARPOL w terminie dostawy wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia lub Ofercie. Dostawa przed terminem dostawy wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia lub Ofercie wymaga uprzedniego pisemnego (takze Fax lub E-Mail) uzgodnienia z KARPOL.
2. Termin dostawy jest dotrzymany, jezeli zamówiony Towar w ilosci i jakosci zgodnej z Zamówieniem lub Oferta zostanie postawiony do dyspozycji KARPOL w miejscu, terminie i na warunkach wskazanych w Zamówieniu lub Ofercie. Po dokonaniu odbioru, Towar zostanie kazdorazowo zbadany przez KARPOL pod wzgledem jego ilosciowej zgodnosci z Zamówieniem lub Oferta. Kontrola jakosciowa dokonana zostanie zgodnie z §8 Czesci I OWZ.
3. Wszelkie dostawy, w tym w szczególnosci dostawy czesciowe, w ilosciach lub jakosci innych niz okreslone w zamówieniu uwaza sie za niezgodne z Umowa Dostawy.
4. W przypadku opóznienia w dostawie przekraczajacego 10 dni KARPOL uprawniona jest – niezaleznie od innych uprawnien – wedlug swojego wyboru do odstapienia od Umowy Dostawy w calosci lub w czesci lub zlecenia osobie trzeciej wykonania Towarów objetych niezrealizowana w terminie dostawa na koszt Dostawcy. Dostawcy nie przysluguja w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia wobec KARPOL, a w szczególnosci roszczenia o zaplate pozostalej czesci ceny lub odszkodowawcze. Dostawca zobowiazany bedzie do zwrotu otrzymanej zaliczki. Niezaleznie od dlugosci okresu opóznienia w dostawie KARPOL uprawniona jest ponadto do zadania naprawienia przez Dostawce szkody poniesionej przez KARPOL w zwiazku z przerwaniem procesu produkcyjnego, w tym takze szkody polegajacej na utraconym zysku, jak równiez szkody poniesionej przez KARPOL polegajacej na koniecznosc zaplaty przez KARPOL kar umownych lub odszkodowan w stosunku do wlasnych kontrahentów, z powodu opóznienia lub z tytuly nienalezytego wykonania umów z kontrahentami lub ich niewykonania.

§ 6 Przejscie wlasnosci, Przejscie ryzyka
1. Wlasnosc Towarów i ryzyko ich utraty lub uszkodzenia przechodzi na KARPOL z momentem ich wydania KARPOL. Niedopuszczalne jest zastrzezenie wlasnosci Towar przez Dostawce do czasu uzyskania calkowitej zaplaty lub momentu pózniejszego niz wydanie Towaru.
2. Material, oprzyrzadowanie, sprzet, modele, rysunki, lub inne rzeczy dostarczone przez KARPOL Dostawcy lub zaplacone przez KARPOL oraz wszystkie czesci zamienne sa i pozostaja wlasnoscia KARPOL. Dostawca nie jest uprawniony do wykorzystania powyzszych przedmiotów w zadnym innym celu niz realizacja dostawy na warunkach wskazanych w OWZ. Dostawca ponosi ryzyko utraty powyzszych przedmiotów.

§ 7 Jakosc
1. Dostawca zobowiazany jest swiadczyc swoje uslugi i dostarczac Towar wyprodukowany z zastosowaniem uznanych wymogów technicznych.
2. Dostawca zobowiazany jest sprawdzic kazdorazowo, czy okreslone przez KARPOL w Zamówieniu parametry techniczne oraz inne ewentualne wymogi pozwalaja na prawidlowe wytworzenie Towaru tj. w szczególnosci w taki sposób, ze zamówiony Towar bedzie zgodny z odpowiednimi polskimi i europejskimi normami. Dostawca zobowiazuje sie do zgloszenia ewentualnych zastrzezen przed potwierdzeniem Zamówienia. Zlozenie Oferty stanowi potwierdzenie spelnienia powyzszych wymogów i parametrów dla Towarów w niej zawartych.
3. Informacje dotyczace wlasciwosci Towaru beda zamieszczane w obowiazujacych w dniu wydania Towaru opisach produktu oraz zostana dostarczone KARPOL najpózniej w dniu wydania Towaru.
4. Wszelkie zmiany Towaru wymagaja uprzedniej pisemnej zgody KARPOL.
5. Dostawca wraz z Towarem dostarczy wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty, certyfikaty, swiadectwa, itp.

§ 8 Rekojmia i gwarancja
1. W odniesieniu do Towarów termin rekojmi i gwarancji wynosi 24 miesiace, liczac od dnia wydania Towarów KARPOL. W przypadku wymiany wadliwych Towarów, okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od nowa od daty dostarczenia Towarów wolnych od wad.
2. Stwierdzone przez KARPOL wady zglaszane beda Dostawcy niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 4 tygodni od dnia wydania Towarów KARPOL, a w przypadku wad ujawnionych w okresie pózniejszym – od dnia ich ujawnienia.
3. W przypadku stwierdzenia wad, KARPOL w pierwszej kolejnosci wzywa Dostawce do odbioru wadliwych Towarów i dostarczenia Towarów wolnych od wad na wlasny koszt, w terminie wskazanym przez KARPOL.
4. W przypadku niedostarczenie Towarów wolnych od wad w terminie wskazanym przez KARPOL, KARPOL uprawniona jest wedlug swojego uznania do:
a) odstapienia od Umowy Dostawy w calosci lub w czesci,
b) zamówienia Towarów wolnych od wad u osoby trzeciej – kazdorazowo na koszt Dostawcy,
c) zadania obnizenia ceny Towarów.
5. W kazdym przypadku wystapienia wad, KARPOL moze zadac naprawienia szkody i pokrycia straty poniesionej w zwiazku z niewlasciwym wykonaniem Umowy Dostawy przez Dostawce, w szczególnosci w razie opóznienia sie KARPOL z tego powodu z wykonaniem wlasnych zobowiazan w stosunku do osób trzecich. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy (zasada ryzyka).
6. Wszelkie koszty postepowania reklamacyjnego, w szczególnosci koszty transportu, koszty montazu, demontazu, koszty materialowe oraz koszty pracy ponosi Dostawca.
7. Niezaleznie od powyzszego, KARPOL uprawniony jest do skorzystania z innych przyslugujacych jej w mysl przepisów prawa srodków prawnych w stosunku do Dostawcy z tytulu dostarczenia wadliwego Towaru lub niewlasciwego wykonania Umowy Dostawy.
8. KARPOL uprawniona jest do przelania roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji na osoby trzecie.

§ 9 Prawa wlasnosci przemyslowej, Prawa autorskie
1. Dostawca gwarantuje, ze uzycie przez KARPOL dostarczonych przez niego towarów nie narusza praw ochronnych przyslugujacych osobom trzecim, w tym w szczególnosci praw wlasnosci przemyslowej oraz praw autorskich. Dostawca zobowiazany jest zwolnic KARPOL oraz jej klientów od ewentualnych roszczen osób trzecich w tym zakresie.
2. Strony zobowiazuja sie informowac wzajemnie niezwlocznie o znanych im okolicznosciach powodujacych ryzyko naruszenia praw wlasnosci przemyslowej lub praw autorskich osób trzecich oraz podjac wspólne dzialania celem odparcia ewentualnych roszczen osób trzecich.
3. Dostawca oswiadcza, ze z momentem wydania Towaru, przenosi na KARPOL wszelkie majatkowe prawa autorskie do Towaru, na nastepujacych polach eksploatacji:
a) obrót Towarem – wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem, itp.;
b) rozpowszechnianie Towaru – publiczne wystawianie, udostepnianie, itp.;
c) w zakresie wykonywania zaleznego prawa autorskiego.
4. Na Dostawce nie przechodza jakiekolwiek prawa autorskie (w tym majatkowe prawa autorskie) do dostarczonych przez KARPOL materialów, szkiców, rysunków, dokumentacji, wzorów, itp.
5. Dostawca nie jest uprawniony do wykorzystywania firmy oraz znaku handlowego KARPOL dla wlasnych potrzeb, w szczególnosci w materialach reklamowych lub promocyjnych oraz na stronach internetowych itp., chyba ze zostanie do tego upowazniony na pismie przez KARPOL.

§10 Kary umowne
1. W przypadku opóznienia w dostawie, KARPOL uprawniony jest do zadania zaplaty kary umownej w wysokosci 0,5% wartosci netto Umowy Dostawy, za kazdy rozpoczety dzien opóznienia. KARPOL uprawniona jest do zadania zaplaty kary umownej niezaleznie od skorzystania z innych uprawnien przewidzianych w OWZ. Laczna kara umowna z tytulu opóznienia w dostawie nie przekroczy 15 % wartosci Zamówienia.
2. W przypadku odstapienia przez KARPOL od Umowy Dostawy z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy, KARPOL uprawniona jest do zadania zaplaty kary umownej w  wysokosci 30% wartosci netto Umowy Dostawy.
3. KARPOL uprawniona jest do zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosc zastrzezonych w OWZ kar umownych.
4. KARPOL uprawniony jest do potracenia kary umownej z umówiona cena.

§ 11 Zabezpieczenia
1. Jezeli w Zamówieniu lub Ofercie uzgodniono zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, Dostawca przedlozy celem zabezpieczenia roszczen KARPOL z tytulu nalezytego wykonania umowy bezwarunkowa, nieodwolalna i platna na pierwsze zadanie gwarancje bankowa prawidlowego wykonania umowy, wystawiona przez renomowany bank polski lub europejski, wedlug zalaczonego wzoru, na kwote kazdorazowo ustalana z KARPOL.
2. Zwrot gwarancji bankowej nastapi po uplywie terminu jej waznosci lub po zakonczeniu wspólpracy z Dostawca.
3. Dostawca zobowiazany jest zastepowac gwarancje bankowa nowa gwarancja bankowa na 30 dni przed wygasnieciem poprzedniej gwarancji bankowej.
4. W przypadku nieprzedlozenia nowej gwarancji bankowej przed uplywem terminu wskazanego w §11.3 Czesci I OWZ, KARPOL uprawniona bedzie do zazadania od gwaranta wyplaty kwoty wskazanej w gwarancji bankowej i zachowania jej w formie kaucji. Kaucja zostanie zwrócona Dostawcy po przedlozeniu nowej gwarancji bankowej, odpowiadajacej trescia poprzedniej gwarancji bankowej, na kwote uzgodniona z KARPOL.
5. Jezeli w Zamówieniu lub Ofercie uzgodniono zabezpieczenie w formie kaucji, KARPOL uprawniona bedzie do potracenia kaucji z faktur wystawionych przez Dostawce, celem zabezpieczenia roszczen KARPOL w stosunku do Dostawcy z tytulu rekojmi i gwarancji.
6. Zwrot kaucji nastapi na pisemne zadanie Dostawcy, zlozone w terminie 30 dni od dnia uplywu okresu rekojmi i gwarancji.

§ 12 Ubezpieczenie
1. Dostawca zobowiazany jest do posiadania waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w minimalnej wysokosci 1000000PLN (jeden milion pln).
2. Dostawca przedlozy KARPOL kopie polisy ubezpieczeniowej w terminie 21 dni od dnia zlozenia pierwszego Zamówienia przez KARPOL lub przyjecia Oferty Dostawcy. Dostawca zobowiazany jest do przedlozenia nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie 3 dni przed uplywem waznosci starej polisy ubezpieczeniowej.

§ 13 Odstapienie
1. Niezaleznie od innych postanowien OWZ, KARPOL jest uprawniona do odstapienia od poszczególnych Umów Dostawy, w razie nie przedlozenia w terminie nowej gwarancji bankowej  (§ 11.3 Czesci I OWZ) lub waznej polisy ubezpieczeniowej (§12.2 Czesci I OWZ), w terminie 3 miesiecy od dnia wygasniecia gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej.
2. Dostawca uprawniony bedzie do odstapienia od Umowy Dostawy w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Dostawy, jezeli nie zgadza sie na dokonanie dostawy na warunkach przewidzianych w OWZ KARPOL.
3. KARPOl uprawniona bedzie od odstapienia od Umowy Dostawy w przypadku opóznienia Dostawcy z rozpoczeciem lub realizacja Umowy Dostawy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdolal zachowac termin dostawy, KARPOL moze bez wyznaczania dodatkowego terminu odstapic jeszcze przed uplywem terminu dostawy od Umowy Dostawy i Umów Dostaw zawartych na podstawie Zamówien zlozonych po dniu zawarcia Umowy Dostawy, z której rozpoczeciem lub realizacja Dostawca sie opóznia.
4.  KARPOL uprawniona bedzie do odstapienia od Umowy Dostawy w calosci lub w czesci w przypadku opóznienia Dostawcy z usuwaniem wad w takim stopniu, ze malo prawdopodobne jest, zeby zdolal zachowac termin na usuniecie wad wyznaczony przez KARPOL. W takim wypadku KARPOL uprawniona bedzie do odstapienia od Umów Dostawy w calosci lub w czesci, zawartych po dniu zawarcia Umowy Dostawy Towarów, które okazaly sie wadliwe.

§ 14 Sila wyzsza
W przypadku wystapienia sily wyzszej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych wydarzen, np. strajku, zamieszek, dzialan organów panstwowych, które uniemozliwiaja normalna realizacje umowy, Dostawca ma obowiazek natychmiastowego zawiadomienia KARPOL o pojawieniu sie i zakonczeniu takich wydarzen. W takim wypadku termin dostawy wydluza sie o czas trwania sily wyzszej. KARPOL moze jednak od Umowy Dostawy odstapic w calosci lub w czesci, o ile termin realizacji dostawy bedzie przekraczal o co najmniej polowe pierwotny termin realizacji dostawy. Dostawcy nie przysluguja w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia wobec KARPOL, a w szczególnosci roszczenia o zaplate pozostalej czesci ceny lub odszkodowawcze. Dostawca zobowiazany bedzie do zwrotu otrzymanej zaliczki.

§ 15 Obowiazek dochowania tajemnicy
1. Dostawca zobowiazuje sie, w okresie wspólpracy jak i bezterminowo po jej ustaniu, zachowac w tajemnicy wszelkie dokumenty i informacje udostepnione mu przez KARPOL w zwiazku z nawiazaniem wzajemnych stosunków handlowych oraz wykonaniem umowy, a stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa KARPOL. Przez tajemnice przedsiebiorstwa KARPOL rozumie sie w szczególnosci wszelkie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje handlowe, techniczne i technologiczne (w tym rysunki, modele, szablony, wzory), organizacyjne, itp.
2. O powyzszym obowiazku Dostawca zobowiazuje sie pouczyc swoich pracowników i osoby wspólpracujace z nim. Dostawca zobowiazany jest takze nalozyc wyzej wskazany obowiazek na swoich podwykonawców.

§ 16 Odpowiedzialnosc
3. Dostawca ponosi pelna odpowiedzialnosc za dzialania swoich pelnomocników, przedstawicieli handlowych oraz osób utrzymujacych w imieniu Dostawcy kontakty handlowo biznesowe z KARPOL oraz za dzialania swoich podwykonawców.
4. Oswiadczenia woli i wiedzy, pracowników Dostawcy lub osób z nim wspólpracujacych, na podstawie innego niz stosunek pracy stosunku prawnego, uwazane sa za oswiadczenia Dostawcy.

§ 17 Klauzula salwatoryjna
Ewentualna niewaznosc poszczególnych postanowien ogólnych warunków umów nie powoduje niewaznosci pozostalych postanowien oraz porozumien. Niewazne postanowienia zastapione zostaja postanowieniami waznymi, najbardziej odpowiadajacymi celowi gospodarczemu postanowien niewaznych.

§ 18 Pierwszenstwo stosowania
W razie jakiegokolwiek konfliktu lub niejasnosci pomiedzy przepisami OWZ i/lub jakimkolwiek innym dokumentem, taki konflikt lub niejasnosc zostanie rozwiazana poprzez udzielenie pierwszenstwa w nastepujacym porzadku:
a) wszelkie dodatkowe warunki lub wytyczne uzgodnione pisemnie przez strony (takze Fax lub E-Mail) w umowie dlugoterminowej lub innej umowie, dolaczone do Zamówienia lub Oferty;
b) parametry, wytyczne, rysunki dolaczone do Zamówienia lub Oferty i zweryfikowane przez Dostawce oraz zatwierdzone przez KARPOL;
c) Zamówienie;
d) OWZ;
e) inne dokumenty i umowy podpisane przez strony nie wskazane powyzej.

§ 19 Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany OWZ wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §18.2. Czesci I OWZ.
2. KARPOL zastrzega sobie prawo zmiany OWZ, poprzez umieszczenie nowych OWZ na stronie internetowej http://karpol.com.pl/. Nowe OWZ wiaza Dostawców z uplywem 30 dni od ich opublikowania.
3. W sprawach nie uregulowanych OWZ maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególnosci prawa cywilnego, z wylaczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie miedzynarodowej sprzedazy towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
4. Sadem wlasciwym do rozstrzygania wszelkich sporów wyniklych na tle umów zawieranych w oparciu o OWZ jest rzeczowo wlasciwy sad dla siedziby KARPOL.
5. Dostawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody KARPOL wykorzystywac w promocji i reklamie swojej dzialalnosci faktu wspólpracy z KARPOL.
6. Przelew praw i obowiazków wynikajacych z umów zawartych w oparciu o OWZ przez Dostawce wymaga pisemnej zgody KARPOL.

CZESC II. SUROWCE
W odniesieniu do Surowców odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia Czesci I OWZ, z uwzglednieniem ponizszych zmian i uzupelnien.
§ 1 Cena
1. Surowce dostarczane beda po cenach wskazanych w cenniku obowiazujacym w dniu zawarcia pierwszej Umowy Dostawy. Cennik zostanie zalaczony do pierwszej Oferty lub potwierdzenia Zamówienia.
2. Zmiana cennika, nastepuje poprzez zlozenie KARPOL pisemnego (takze FAX lub E-Mail) oswiadczenia o jego wypowiedzeniu, z zachowaniem dwumiesiecznego okresu wypowiedzenia. Ceny z nowego cennika stosuje sie do Zamówien KARPOL skladanych, po uplywie okresu wypowiedzenia poprzedniego cennika.

§2 Sposób dostawy
O ile w Zamówieniu lub Ofercie nie ustalono inaczej, Dostawa Surowców dokonana zostanie w oparciu o formule CIP siedziba KARPOL (INCOTERMS 2000).

CZESC III. PRODUKTY GOTOWE
W odniesieniu do Produktów Gotowych, odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia Czesci I OWZ, z uwzglednieniem ponizszych zmian i uzupelnien.

§ 1 Sposób dostawy
O ile w Zamówieniu lub Ofercie nie ustalono inaczej, Dostawa Surowców dokonana zostanie w oparciu o formule CIP siedziba KARPOL (INCOTERMS 2000).

§ 2 Jakosc
1. Dostawca ponosi odpowiedzialnosc za przydatnosc zamówionego Produktu Gotowego dla osiagniecia  zamierzonego przez KARPOL celu gospodarczego (rodzaj dzialalnosci gospodarczej, warunki uzytkowania, itp.).
2. Dostawca zbada sposób zaprojektowania konstrukcje/przekroje/przebiegi instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej, dokumentacje projektowa – w oparciu o która wyprodukuje Produkty Gotowe – pod katem jej ewentualnych wad, w szczególnosci w zakresie optymalizacji przeplywu powietrza, srednicy, grubosci scian (wytrzymalosc scian), sposobu montazu, itd. i w razie potrzeby zglosi KARPOL swoje zastrzezenia na pismie (takze Fax lub E-Mail), w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia lub przyjecia Oferty.
3. W razie stwierdzenia koniecznosci zmiany dokumentacji, o której mowa w §2.2 Czesci III OWZ, KARPOL i Dostawca w terminie 14 dni uzgodnia niezbedne zmiany. W takim wypadku termin dostawy ulega wydluzeniu o czas trwania uzgodnien.
4. W razie nieosiagniecia porozumienia co do sposobu zmiany dokumentacji, o której mowa w §2.2 Czesci III OWZ, w okresie wskazanym w §2.3. zd. 1 Czesci III OWZ, KARPOL uprawniona bedzie do odstapienia od Umowy Dostawy w terminie 14 dni od dnia uplywu okresu przewidzianego na dokonanie uzgodnien.
5. W razie koniecznosci zmiany dokumentacji, o której mowa w §2.2 Czesci III OWZ, po terminie wskazanym w §2.2 Czesci III OWZ, Dostawca dokona na wlasny koszt zmian dokumentacji, zgodnie z zaleceniami KARPOL, i w oparciu o nia wyprodukuje Produkty Gotowe. W takim przypadku termin dostawy nie ulega wydluzeniu.

CZESC IV. MASZYNY
W odniesieniu do Maszyn, odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia Czesci I OWZ, z uwzglednieniem ponizszych zmian i uzupelnien.

§ 1 Oferta, Zamówienia
Niezaleznie od postanowien §3.6. Czesci I OWZ potwierdzenie Zamówienia przez Dostawce lub przyjecie Oferty przez KARPOL jest jednoznaczne ze zlozeniem przez Dostawce takze oswiadczenia, ze:
a) Maszyna bedzie kompatybilna z linia produkcyjna, której element ma stanowic – jezeli w zamówieniu wskazano, ze Maszyna ma stanowic element linii produkcyjnej;
b) bedzie on utrzymywal przez okres trwania gwarancji i rekojmi niezbedne zapasy czesci zamiennych umozliwiajace naprawe Maszyny w terminie 7 dni od dnia zgloszenia wady.

§ 2 Sposób dostawy
O ile w Zamówieniu lub Ofercie nie ustalono inaczej, Dostawa Surowców dokonana zostanie w oparciu o formule CIP siedziba KARPOL (INCOTERMS 2000)

§ 3 Terminy dostawy. Opóznienie
§5 Czesci I OWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:
1. Dostawca zobowiazany jest dostarczyc Maszyne do KARPOL w terminie dostawy wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia. Dostawa przed terminem dostawy wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z KARPOL.
2. Dostawe uwaza sie za dokonana z momentem podpisania protokolu odbioru koncowego „bez zastrzezen” i z tym momentem na KARPOL przechodzi wlasnosc Maszyny.
3. Wraz z Maszyna, Dostawca dostarczy kompletna dokumentacje techniczna, instrukcje obslugi, karty gwarancyjne, deklaracje zgodnosci przedmiotu dostawy z obowiazujacymi normami, wszelkie atesty, certyfikaty, metki fabryczne, swiadectwa oraz etykiety, jak i wszelkie inne dokumenty i przedmioty, których wymóg posiadania przez KARPOL wynika z przepisów prawa lub tresci Zamówienia oraz które sa konieczne do prawidlowej eksploatacji Maszyny, a takze dokonywania napraw po uplywie okresu gwarancji.
4. W przypadku opóznienia w dostawie przekraczajacego 10 dni KARPOL uprawniona jest – niezaleznie od innych uprawnien – wedlug swojego wyboru do odstapienia od Umowy Dostawy w calosci lub w czesci lub zlecenia osobie trzeciej wykonania Maszyn objetych niezrealizowana w terminie dostawa na koszt Dostawcy. Dostawcy nie przysluguja w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia wobec KARPOL, a w szczególnosci roszczenia o zaplate pozostalej czesci ceny lub odszkodowawcze. Dostawca zobowiazany bedzie do zwrotu otrzymanej zaliczki. Niezaleznie od dlugosci okresu opóznienia w dostawie KARPOL uprawniona jest ponadto do zadania naprawienia przez Dostawce szkody poniesionej przez KARPOL w zwiazku z przerwaniem procesu produkcyjnego, w tym takze szkody polegajacej na utraconym zysku.

§ 4 Rozruch. Szkolenia
1. Dostawca zobowiazany jest zlozyc Maszyne w miejscu dostawy, zamontowac ja, przy czym montaz w razie koniecznosci obejmuje podlaczenie i zsynchronizowanie, w obecnosci przedstawicieli KARPOL, Maszyny z pozostala linia produkcyjna (gdy Maszyna ma stanowic jej element) oraz z  siecia.
2. Po zamontowaniu Dostawca zobowiazany jest  uruchomic przedmiot dostawy i przeprowadzic w obecnosci KARPOL test wstepny, z którego sporzadzony zostanie protokól wstepny. Jezeli wynik testu bedzie pozytywny Maszyna zostanie wlaczona do produkcji. Test wstepny obejmuje sprawdzenie wydajnosci, dokladnosci, precyzji trzymania wymiarów i innych parametrów przez Maszyne przez okres nieprzerwanej pracy wynoszacy minimum 8 godzin.
3. Po 3 dniach od podpisania protokolu wstepnego, sporzadzony zostanie protokól odbioru koncowego. Nieobecnosc Dostawcy na uzgodnionym wspólnie z KARPOL terminie podpisania protokolu odbioru koncowego nie wstrzymuje sporzadzenia protokolu odbioru koncowego. W razie nieobecnosci Dostawcy z przyczyn lezacych po jego stronie, protokól odbioru koncowego moze byc podpisany wylacznie przez KARPOL.
4. W wypadku wystapienia pomiedzy testem wstepnym, a dniem sporzadzenia protokolu odbioru koncowego usterek lub nieprawidlowosci w toku produkcji spowodowanych wadami przedmiotu dostawy, takimi jak np. nietrzymanie wymiarów,  Dostawca usunie na wlasny koszt przyczyny usterek. Po dokonaniu naprawy procedura z pkt 1 – 3 zostanie powtórzona na koszt Dostawcy. W przypadku ponownego wystapienia usterek lub nieprawidlowego funkcjonowania Maszyny, powyzsza procedura bedzie powtarzana az do czasu podpisania protokolu odbioru koncowego „bez zastrzezen”.
5. Procedura z pkt 1 – 4 bedzie stosowana takze w przypadkach uruchomienia Maszyny po naprawach gwarancyjnych, o których mowa w §5 Czesci IV OWZ, jezeli przyczyna naprawy byla wada uniemozliwiajaca prawidlowa produkcje, tak jak nieotrzymanie wymiarów, niezachowanie odpowiednich parametrów, itp.
6. Dostawca w ramach ceny zobowiazany jest przeprowadzic szkolenia w zakresie obslugi Maszyny. W szkoleniu wezmie udzial niezbedna do obslugi przedmiotu dostawy w czasie jednej zmiany liczba pracowników KARPOL. Szkolenie zostanie zakonczone wydaniem przez Dostawce certyfikatu potwierdzajacego nabycie przez bioracych udzial w szkoleniu pracowników KARPOL umiejetnosci samodzielnej obslugi Maszyny. Wydanie powyzszych certyfikatów warunkuje sporzadzenie i podpisanie protokolu odbioru koncowego.

§ 5 Rekojmia i Gwarancja
§8 Czesci I OWZ otrzymuje nastepujace brzmienie
1. W odniesieniu do dostarczanej Maszyny termin rekojmi i gwarancji wynosi 24 miesiace w przypadku pracy dwuzmianowej lub trzyzmianowej oraz 30 miesiecy w przypadku pracy jednozmianowej, kazdorazowo liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego w stanie „bez zastrzezen”. W przypadku wymiany wadliwych czesci Maszyny, okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie dla wymienionych czesci od nowa od daty ponownego uruchomienia Maszyny lub podpisania protokolu odbioru koncowego „bez usterek”. W przypadku wymiany calej Maszyny termin rekojmi i gwarancji liczony bedzie od nowa od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego w stanie „bez zastrzezen” dla nowej Maszyny. Okres przestoju (okres, w którym Maszyna z powodu wady nie bedzie uzywana) wydluza okres rekojmi i gwarancji.
2. Stwierdzone przez KARPOL wady zglaszane beda Dostawcy niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 4 tygodni od dnia dostawy, a w przypadku wad ujawnionych w okresie pózniejszym – od dnia ich ujawnienia. Dla oceny zachowania terminu zgloszenia wady decydujaca jest data zgloszenia reklamacji przez KARPOL wedlug jej wyboru faksem, poczta elektroniczna lub za posrednictwem poczty.
3. W przypadku stwierdzenia wad KARPOL w pierwszej kolejnosci wzywa Dostawce do ich usuniecia w wyznaczonym przez KARPOL terminie.
4. Dostawca zobowiazany jest w terminie 48 godzin od zgloszenia wad przekazac KARPOL na pismie swoje stanowisko i wskazac ewentualnie inny termin usuniecia wad. Niezaleznie od tego Dostawca zobowiazany jest w terminie 48 godzin od zgloszenia wad przystapic do ich usuwania.
5. W przypadku wad uniemozliwiajacych proces produkcyjny lub zagrazajacych bezpieczenstwu osób lub mienia KARPOL, Dostawca zobowiazany jest do usuniecia wady w terminie 7 dni. W razie braku mozliwosci usuniecia wady w terminie 7 dni, Dostawca zobowiazany jest do dostarczenia Maszyny zastepczej.
6. W przypadku:
a) nieotrzymania przez KARPOL stanowiska Dostawcy w terminie wskazanym w §5.4 Czesci IV OWZ,
b) nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Dostawce zgodnie z §5.3 – §5.5 Czesci IV OWZ,
c) gdy wskazany przez Dostawce termin usuniecia wad/dostarczenia rzeczy wolnych od wad jest dluzszy co najmniej o polowe od terminu wskazanego przez KARPOL,
d) gdy Dostawca nie przystapil w terminie wskazanym w §5.4. Czesci IV OWZ do usuwania wad
e) gdy Dostawca nie dostarczyl Maszyny zastepczej
KARPOL jest uprawniona wedlug swojego uznania do:
a) odstapienia od Umowy Dostawy,
b) usuniecia wad lub zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej – kazdorazowo na koszt i ryzyko Dostawcy,
c) zadania obnizenia wynagrodzenia.
7. Poza wypadkiem, gdy nie zostal jeszcze podpisany protokól odbioru koncowego oraz wypadkiem odstapienia od Umowy Dostawy, KARPOL nie bedzie bez zgody Dostawcy odsylac wadliwej Maszyny. W razie braku mozliwosci usuniecia wady na miejscu, KARPOL w porozumieniu z Dostawca odesle Maszyne do Dostawcy na jego koszt.
8. W kazdym przypadku wystapienia wad KARPOL moze zadac naprawienia szkody poniesionej w zwiazku z wadliwym wykonaniem Umowy Dostawy przez Dostawce.
9. Wszelkie koszty postepowania reklamacyjnego, w szczególnosci koszty transportu, koszty montazu, demontazu, koszty materialowe oraz koszty pracy, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania pracowników serwisu Dostawcy ponosi Dostawca.
10. Niezaleznie od powyzszego, KARPOL uprawniony jest do skorzystania z innych przyslugujacych mu w mysl przepisów prawa srodków prawnych w stosunku do Dostawcy z tytulu dostarczenia wadliwego Towaru.

§ 7 Kara umowna
§10.1 Czesci I OWZ otrzymuje nastepujace brzmienie
1. Niezaleznie od innych uprawnien KARPOL przysluguje roszczenie o zaplate przez Dostawce kary umownej:
a)  w wysokosci 0,5% wartosci netto Umowy Dostawy, nie wiecej jednak niz 20% za kazdy dzien opóznienia dostawy;
b) w wysokosci 0,5% wartosci netto wadliwej Maszyny, nie wiecej jednak niz 20% za kazdy dzien opóznienia z przystapieniem do usuwania wad lub za kazdy rozpoczety dzien po uplywie terminu do usuniecia wad, o którym mowa w §5.3 – §5.5 Czesci IV OWZ;
c) w wysokosci 30% wartosci netto Umowy Dostawy, w przypadku odstapienia przez KARPOL od Umowy Dostawy z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy (m.in. brak dostawy w terminie, przyczyny wskazane w §4.6. Czesci IV OWZ).

§ 8 BHP
W przypadku gdy Dostawca bedzie wykonywal zadania na terenie siedziby KARPOL, Dostawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisów prawa stosowanych do Dostawcy, a takze szczególnych przepisów BHP obowiazujacych na terenie siedziby KARPOL, i dostarczy polise ubezpieczeniowa na warunkach i do wysokosci kwoty zasadnie wymaganej przez KARPOL.